6тата Мечка, Част първа, 11

2010-12-23 02:00:04; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
11. Кучи Гъз - Долината на Смъртта - 12. април 2307 г. 02:00 PM
 
Триръкото Дете седеше на пода в пещерата си и се клатеше унесено напред-назад. До него бе поставена Нелогичната машина, която бе получила нова програма. Десетина елекрода висяха от челото и голия гръб на Триръкото Дете и в матовите им проводници пробягваха искри.
 
Принцеса Белолика спеше безметежно на леглото в дъното на пещерата и от нея се разнасяше нежно ухание. Така, както се бе изтегнала, облечена само в полупрозрачната си нощница, тя предизвикваше едновременно животинското и романтичното у страничния наблюдател: казано иначе, на човек му се искаше да обладае това любвеобвилно нежно тяло като животно.
 
Клепките на Триръкото Дете трепнаха и се отвориха. Отдолу лъснаха премрежените топчета на обърнатите му навътре очи.
 
Измина един час. През това време странни процеси разтърсваха триръкото детско тяло и ето, че всичко свърши, Нелогичната машина избипка и Триръчко се свлече на земята.
 
Измина втори час. След него трети и четвърти. Мрак започна да се спуска над Долината на Смъртта и Млекодайният Козел изблея жално на отсрещния хълм.
 
- Айй, колко съм гладна! - откликна в просъница Принцеса Белолика и се протегна сластно. Изтъркули се на пода и седна там. - Дете с Три Ръце! - обади се изведнъж тя. - Дете с Три Ръце!!
 
То продължаваше да лежи така и макар на Прнцеса Белолика да й се струваше, че нещо се е променило, не можеше да разбере точно какво.
 
Момичето се изплаши, когато обърна Детето с Три Ръце по гръб и видя белналите се очи, но после сякаш се поуспокои от лекия дъх, който надигаше гърдите му, и отиде при Козела Млечко, за да го издои.
 
Взе гуменото ведро и закрачи през долчинката към хълма насреща.
 
Млекодайният Козел стоеше гордо вирнал брада и чакаше. Проследи с поглед девойката и отново се загледа напред, застинал в сладостно очакване. Принцеса Белолика нахлузи гуменото ведро на вима му и започна да дои.
 
Три дни и три нощи изминаха, преди Триръкото Дете да се събуди и да открие, че скоро ще се превърне в Двуръкия Мъж - готов да поиска ръката на Принцеса Белолика в най-скоро време.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net